Raport z przeprowadzonej ankietyzacji dla realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w mieście Radlin.

kominW celu realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w mieście Radlin została przeprowadzona wśród mieszkańców ankietyzacja, która miała na celu zidentyfikowanie funkcjonujących systemów grzewczych związanych z niską emisją oraz poznanie planów i potrzeb mieszkańców miasta w zakresie ich modernizacji. Pozwoliła również na określenie potrzebnego wsparcia finansowego dla mieszkańców zamierzających przeprowadzić inwestycje w tym zakresie.


Ankieta została umieszczona w wydawanym przez Urząd Miasta Radlina i nieodpłatnie dystrybuowanym biuletynie “Radlin!OK” (nr 10/2015), druki ankiety dostępne były również w formie papierowej w budynku Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej http://abc.radlin.pl/niskaemisja.
Zebrane ankiety w ilości 175 szt. potwierdziły chęć mieszkańców do przeprowadzenia termomodernizacji obiektów i wymiany dotychczasowych źródeł ciepła na nowe – w tym najwięcej mieszkańców planuje wymianę starego kotła węglowego na nowy z paleniskiem retortowym (24,57%). Mieszkańcy planują również montaż urządzeń do produkcji energii cieplnej i elektrycznej z OZE – 23,4% kolektorów słonecznych a 24% modułów fotowoltaicznych. Większość z ankietowanych wybrało dotację jako formę wsparcia w realizacji planowanych przedsięwzięć.

wykres1
Poniższa tabela wskazuje jakie inwestycje wpisujące się w Program Gospodarki Niskoemisyjnej w mieście Radlin planują mieszkańcy.

 

wykres2

Planowana przez ankietowanych wymiana źródła ciepła została przedstawiona na poniższym wykresie. Najwięcej osób chce wymienić stary kocioł węglowy na nowy z paleniskiem retortowym.
wykres3
Ankietowani wyrazili również chęć montażu urządzeń do produkcji energii z OZE, co zostało przedstawione na poniższym wykresie:

wykres4
Jako formę dofinansowania do planowanych inwestycji większość mieszkańców wybrała dotację.
wykres5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *