Wnioski na wymianę pieców!

smog

Rady Miasta w Radlinie podjęła w dniu 27 marca bieżącego roku Uchwałę nr S.0007.024.2018 w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych ze środków budżetu Miasta, w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie że środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia i naruszenia wymogów korzystania ze środowiska, na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną powietrza i wykorzystaniem lokalnych źródeł energii odnawialnej.

Na podstawie tej uchwały możliwe jest uzyskanie dofinansowania do zabudowy:
→ kotła na gaz
→ kotła olejowego
→ kotła na paliwo stałe
→ kotła na biomasę
→ wymiennika ciepła
→ układu solarnego
→ pompy ciepła

Z dotacji na dany rodzaj urządzenia nie mogą skorzystać osoby fizyczne, które skorzystały już z dotacji na to samo urządzenie, w tym samym budynku, w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla miasta Radlin 2009-2013 lub z dofinansowania udzielanego z budżetu miasta od roku 2015.

UWAGA! Wnioski będą przyjmowane w dniach od 07 do 18 maja 2018 r. w kancelarii Urzędu Miasta, w godzinach pracy Urzędu.

Zasady ogólne dotacji w 2018 roku:

dofinansowanie obejmie 50% kosztów inwestycji i wyniesie nie więcej niż 5000 zł,

dofinansowanie będzie dotyczyć kotłów opalanych paliwem stałym lub biomasą które spełnia minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012, co potwierdza się zaświadczeniem wydanym przez jednostkę posiadającą w tym zakresie akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej w Europie, będącej sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji EA (European co-operation for Accreditation).

dotację uzyskać można tylko na jedno urządzenie,

nie będzie można uzyskać dotacji na urządzenie w danym budynku, na które już raz była przyznana dotacja w ramach PONE lub od roku 2015, uwaga: na inne urządzenie już tak,

dofinansowanie instalacji solarnych i pomp ciepła będzie dotyczyć budynków, w których istniejący kocioł węglowy jest co najmniej 3 klasy, nie starszy niż 10 lat dotacji nie podlegają urządzenia już zamontowane.

Procedura otrzymania dotacji:

złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w określonym przez Burmistrza terminie,

weryfikacja wniosku pod kątem formalnym oraz oględziny kotłowni,

podpisanie umowy dotacyjnej,

realizacja inwestycji,

dokumenty, które należy złożyć po zakończeniu zadania :

– orginał faktury za inwestycję,

– potwierdzenie zezłomowania starego źródła ciepła,

– protokół odbioru końcowego,

– zgłoszenie zakończenia zadania

– oświadczenie o spełnieniu obowiązujących wymagań technicznych ( druki dokumentów do wypełnienia wydawane są w dniu podpisania umowy dotacyjnej)

weryfikacja złożonych dokumentów oraz ponowne oględziny kotłowni,

po pozytywnej akceptacji w.w nastąpi wypłata dotacji na wskazane przez wnioskodawcę konto.

W związku z wejściem od 1 września 2017 r. uchwały antysmogowej dla woj. śląskiego informujemy, że:

w piecach można spalać: paliwa stałe, biomasę,

w piecach nie można spalać : mułu, flotu, węgla brunatnego, wilgotnego drewna, a przede wszystkim wszelkiego rodzaju odpadów,

należy wymieniać stare kotły na kotły minimum klasy 5 lub Ecodesign

– do końca roku 2021 r. – kotły pozaklasowe starsze niż 10 lat,

– do końca roku 2023 r. – kotły pozaklasowe między 5-10 lat,

– do końca roku 2025 r. – kotły pozaklasowe poniżej 5 lat,

– do końca roku 2027 r. – kotły klasy 3 lub 4.

Szczegółowe informacje uzyskać można w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ekologii Urzędu Miasta Radlin tel. 32 4590266, 32 4590 222. Wniosek wraz załącznikami dostępny jest na stronie internetowej www.radlin.pl, oraz www.zielony.radlin.pl oraz w kancelarii Urzędu Miasta.

Do pobrania:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *